Studsvik AB med säte i Nyköping är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Bolaget är moderbolag i en koncern som bedriver verksamhet inom kärnteknik på en internationell arena. Till grund för bolagsstyrningen ligger bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen, svenska och utländska lagar och förordningar samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Studsvik redovisar inga avvikelser från Koden.

 

Bolagsstämma

Bolagsstämman är koncernens högsta beslutande organ. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut. Årsstämma ska hållas en gång om året för att bland annat fastställa resultat- och balansräkningar, besluta om utdelning samt välja styrelse och revisorer och besluta om ersättning till dessa.

Antalet aktieägare den 31 december 2021 var 4 293. Det totala antalet aktier uppgick till
8 218 611. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Tre aktieägare svarar vardera för mer än 10 % av aktierna i bolaget. Information om aktieägare, rösträtt, bolagsordning framgår av årsredovisningen, sidorna 34-35.

Årsstämman 2021 genomfördens den 23 juni enligt 20 och 22 §§ lagen 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunde ske genom poströstning.

4 294 891 aktier och röster, vilket motsvarar 52,3 procent det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädda vid stämman. Årsstämman fastställde koncernens resultat- och balansräkningar, antog styrelsens förslag avseende utdelning, beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet samt utsåg KPMG AB till revisor. Av styrelsemedlemmarna omvaldes Jan Barchan, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg samt nyvaldes Erik Strömqvist. Vidare beslöt årsstämman omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande. Stämman fastställde även principer för ersättning till ledande befattningshavare samt utsåg valberedning. Protokollet från årsstämman finns på bolagets hemsida.

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå årsstämman styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen ska också lämna förslag till ny valberedning. Enligt årsstämmans beslut ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt representanter för var och en av de tre största ägarna. Till ledamöter i valberedningen utsåg årsstämman Jan Barchan (Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för famil- jen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) samt Anders Ullberg (styrelseordförande). Valberedningens mandat- period sträcker sig fram till dess att ny valberedning utses.

Information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen har publicerats på Studsviks hemsida. Valberedningens arbete fokuserar på att säkerställa att styrelsen utgörs av ledamöter som tillsammans har kunskaper och erfarenheter som motsvarar de krav som ägarna ställer på Studsviks högsta styrande organ. I processen att ta fram förslag till styrelseledamöter presenterar därför styrelsens ordförande för valberedningen den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete under det gångna året.

.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av fem bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter samt två ordinarie ledamöter med suppleanter utsedda av personal- organisationerna Unionen och Sveriges Ingenjörer. Av de ordinarie 7 ledamöterna är andelen kvinnor 43 %. Styrelseledamöterna presenteras på sidorna 78-79 i årsredovisningen och under Styrelse och revisorer på hemsidan.

De av stämman valda ledamöterna är alla att betrakta som obero- ende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Alla, förutom Jan Barchan och Anna Karinen, är oberoende av större aktieägare.

Ordförande

Anders Ullberg är styrelsens ordförande och leder styrelsens arbete. Han har särskilt ansvar för att följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena och säkerställa att ledamöterna fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordföranden håller löpande kontakt med VD i olika frågor alltefter behov.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som årligen antas vid styrelsens konstituerande möte. Arbetsordningen anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD, ordförandens respektive VDs ansvar samt formerna för den ekonomiska rapporteringen. VD deltar i styrelsens arbete och andra medarbetare deltar när så är påkallat. Koncernens ekonomidirektör är styrelsens sekreterare.

Under 2021 hade styrelsen 7 sammanträden, inklusive konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman. Ledamöternas närvaro framgår av tabellen nedan.

Styrelsen får genom månatliga rapporter och vid styrelsemöten information om bolagets ekonomiska och finansiella läge. Verksamheten i de olika affärsområdena följs upp och diskuteras enligt en rullande plan, vilket innebär att styrelsen gör en detaljerad analys av respektive affärsområde minst en gång per år. Vidare enas styrelsen inför varje år om ett antal frågeställningar som ska belysas under något styrelsemöte under året. Under 2021 behandlades bl a koncernens strategi och affärsmöjligheter på nya marknader. Fördjupade genomgångar av samtliga affärsområden genomfördes under året. Dessutom avhandlades möjligheter till administrativa effektiviseringar och besparingar inom koncernen.

Inför varje styrelsemöte går ordföranden och VD igenom de frågor som ska tas upp på mötet och underlag för styrelsens behandling av ärenden skickas till ledamöterna cirka en vecka före varje styrelsemöte. Bolagets revisorer rapporterade vid två sammanträden under året sina iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och bolagets förvaltning. Styrelsen gavs då också möjlighet att diskutera med revisorerna utan företagsledningens närvaro.

Ordföranden säkerställer att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen får nödvändig information om resultatet av utvärderingen. Utvärderingen diskuteras i styrelsen som en bas för planeringen av kommande års styrelsearbete.

Policies, riktlinjer och instruktioner

Styrelsen reviderar och fastställer koncernens policies och riktlinjer och koncernens uppförandekod. Uppförandekoden syftar till att ge vägledning till anställda och affärspartners, minimera risker, stärka företagskulturen och förmedla Studsviks kärnvärden.

VD fastställer riktlinjer och operativa instruktioner baserade på av styrelsen fastställda policies och riktlinjer. Riktlinjer och operativa instruktioner utfärdade av VD omfattar primärt den finansiella rapporteringen, hantering av personuppgifter (GDPR) samt informationsteknik. Samtliga policies och riktlinjer finns tillgängliga för koncernens medarbetare på koncernens intranät..

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Utskottet övervakar effektiviteten i bolagets interna kontroll, hanteringen av bolagets risker samt kvalitetssäkrar bolagets finansiella rapportering. Revisionsut- skottet utgörs av Agneta Nestenborg (ordförande), Erik Strömqvist och Anders Ullberg. Föredragande i utskottet är ekonomidirektören. Under året har revisionsutskottet, förutom koncernens kvartalsrapporter, tagit del av och behandlat rapporter från den genomförda uppföljningen av internkontrollen. Utskottet har därutöver uppdaterats på utvecklingen i större pågående uppdrag till fast pris, behandlat redovisningsfrågor, med särskilt fokus på nedskriv- ningsprövningar, samt löpande följt utvecklingen av koncernens legala tvister. Bolagets revisorer har rapporterat sina iakttagelser till utskottet från granskningen av bokslutet för tredje kvartalet samt granskningen av årsbokslutet. Utskottet sammanträder inför varje rapporttillfälle samt därutöver vid behov. Under året hade utskottet fyra sammanträden. Revisionsutskottet arbetar enligt en av styrelsen årligen antagen instruktion och avrapporterar resultatet av sitt arbete till styrelsen

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskot- tet lämnar styrelsen förslag till VDs lön och övriga anställningsvillkor och godkänner, efter förslag från VD, löner och övriga anställnings- villkor för koncernledningen. Utskottet förbereder också styrelsens förslag till stämman avseende principer för ersättning och övriga anställningsvillkor till koncernledningen. Under året hade utskottet tre möten. Ersättningsutskottet arbetar i enlighet med en av styrelsen årligen antagen instruktion och återrapporterar sitt arbete till styrelsen. Ersättningsutskottet består av Anders Ullberg (ordförande), Jan Barchan och Anna Karinen.

En redogörelse för ersättningar till ledande befattningshavare finns i Not 38 på sid 64.

Arvoden till styrelsen

Det totala styrelsearvodet i Studsvik AB för 2021 uppgick till 1 850 (1 850) tkr. Enligt beslut av årsstämman erhåller styrelsens ordförande 650 tkr per år och ordinarie ledamot 225 tkr per år. Till ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna utgår inget arvode. Ordförande i revisionsutskottet erhåller ett arvode om 150 Tkr per år och ledamot 75 Tkr per år. Till ersättningsutskottet utgår ingen ersättning. Utbetalda arvoden till styrelsen redovisas i Not 38 på sid 64.

Revisorer

På årsstämman 2021 utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för perioden till och med årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Helena Arvidsson. KPMG genomför revisionen i koncernens väsentliga bolag. Revisionen baseras på en revisionsplan och revisorn rapporterar sina iakttagelser till revisionsutskottet löpande under året samt vid minst ett tillfälle till styrelsen i sin helhet. Revisorn inhämtar synpunkter från revisionsutskottet avseende Studsviks risker som därefter beaktas särskilt i revisionsplanen. Revisorn deltar också vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen samt beskriva granskningsarbetet och gjorda iakttagelser.

Studsvik har utöver revisionsuppdraget anlitat Price- waterhouseCoopers inom skatteområdet och i olika redovisnings- och finansfrågor. KPMG AB är skyldiga att pröva sitt oberoende inför beslut att vid sidan om sitt revisionsuppdrag även genomföra fristående rådgivning åt Studsvik.

Rådgivningsuppdrag överstigande 50 tkr ska i förväg godkännas av revisionsutskottets ordförande. Ersättning till bolagets revisorer utgår enligt godkänd räkning efter träffad överenskommelse. För information om ersättning under 2021 se Not 8 och Not 43.

VD och koncernledning

VD har ansvar för den löpande förvaltningen av bolaget. VD leder den operativa verksamheten och utarbetar informatio- nen och beslutsunderlag till styrelsen samt är föredragande vid styrelsens möten. Under 2021 bestod koncernledningen av VD, ekonomidirektör, samt cheferna för affärsområdena Bränsle- och materialteknik, Avfallsteknik, Scandpower och Avvecklings- och strålskyddstjänster. Koncernledningen presenteras på sidorna 80-81 i årsredovisningen samt på hemsidan under Koncernledning. Koncernledningen sammanträder månadsvis för uppföljning av utvecklingen i segmenten. Vid två till tre tillfällen under verksam- hetsåret sammanträder koncernledningen för att mer ingående behandla frågor av operativ, strategisk eller långsiktig natur.

VD och koncernfunktioner är placerade i Studsvik. I enlighet med de policies och riktlinjer som styrelsen fastställt svarar koncernfunktionerna för affärsutveckling, fördelning av finansiella resurser mellan koncernens verksamheter, kapitalstruktur och riskhantering. Till uppgifterna hör även frågor om koncernövergripande förvärv och avyttringar, vissa större projekt, koncernens finansiella rapportering, kommunikation med aktiemarknaden samt övrig intern och extern kommunikation.

Operativ styrning

Koncernens operativa verksamhet utfördes i dotterbolag vilka ingår i de fyra affärsområdena. Verksamheten i affärsområdena följdes upp dels genom så kallade business area reviews, dels genom ett aktivt styrelsearbete i dotterbolagen. Vid kvartalsvisa business area reviews analyseras och diskuteras, förutom den finansiella utvecklingen, bland annat marknadsutveckling, risker samt hållberhetsfrågor. Ledningsgrupperna för respektive affärsområde följer månadsvis affärsområdets löpande verksamhet. Affärsplan och budget förbereds av varje affärsområde i samråd med koncernledningen. Verksamheterna bedrivs enligt de regler, riktlinjer och policies som fastställts samt av lokala regler fastställda av respektive lokal styrelse. Affärsområdescheferna har resultatansvar och ska säkerställa tillväxt för sina verksamheter samt ansvarar även för att synergier mellan affärsområden tas tillvara.

Intern kontroll

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att:

  • Bolagets mål och strategier följs upp.
  • Aktieägarnas intressen skyddas.
  • Den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet speglar verkligheten.
  • Finansiella rapporter är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att koncernen har en effektiv intern kontroll. VD ansvarar för att det finns processer och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Studsvik har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision). Granskningen och den interna kontrollen görs av en extern konsult på uppdrag av revisionsutskottet, vilket styrelsen funnit vara ändamålsenligt. Granskningen utgår från en övergripande riskanalys, som görs på koncernnivå, samt från check- och frågelistor i ett självutvärderingsmaterial, som sedan utifrån materialitetsaspekter verifieras genom direkt granskning. Granskningen görs via intervjuer och stickprov och sammanfattas i en rapport till revisionsutskottet där den behandlas. En utförlig beskrivning av koncernens risker och hur dessa hanteras presenteras i förvaltningsberättelsen på sidorna 10-35. En redogörelse för koncernens finansiella risker återfinns i Not 2 på sidorna 48-49.Utfallet av granskningen rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen.

Vid varje styrelsemöte behandlas bolagets ekonomiska situation och ledningen analyserar månatligen den ekonomiska rapporteringen på detaljnivå. Revisionsutskottet följer vid sina sammanträden upp den ekonomiska redovisningen och får rapport från revisorerna.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

  

Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 74-77 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats.Upplysningarienlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 11 mars 2021

KPMG 

Helena Arvidsson Älgne

Auktoriserad revisor

Innehållsförteckning