Bolagsstyrningsrapport 2022

Studsvik AB med säte i Nyköping är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Bolaget är moderbolag i en koncern som bedriver verksamhet inom kärnteknik på en internationell arena. Till grund för bolagsstyrningen ligger bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen, svenska och utländska lagar och förordningar samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Studsvik redovisar inga avvikelser från Koden.

 

Bolagsstämma

utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut. Årsstämma ska hållas en gång om året för att bland annat fastställa resultat- och balansräkningar, besluta om utdelning samt välja
styrelse och revisorer och besluta om ersättning till dessa. Antalet aktieägare den 31 december 2022 var 6 405. Det totala antalet aktier uppgick till 8 218 611. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Tre aktieägare svarar vardera för mer än 10 procent av aktierna i bolaget. Information om aktieägare, rösträtt, bolagsordning framgår av årsredovisningen, sidorna 36-37.

Årsstämman 2022 genomfördens den 26 april där 20 aktieägare med totalt 4 040 657 aktier och röster, vilket motsvarar 49,3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädda vid stämman. Årsstämman fastställde koncernens resultat- och balansräkningar, antog styrelsens förslag avseende utdelning, beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet samt utsåg KPMG AB till revisor.

Av styrelsemedlemmarna omvaldes Jan Barchan, Anna Karinen, Agneta Nestenborg, Erikp Strömqivst och Anders Ullberg samt nyvaldes Jan Bardell. Vidare beslöt årsstämman omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande. Stämman fastställde även principer för ersättning till ledande befattningshavare samt utsåg valberedning. Protokollet från årsstämman finns på bolagets hemsida.

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå årsstämman styrelse-ledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen ska också lämna förslag till ny valberedning.

Enligt årsstämmans beslut ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt representanter för var och en av de tre största ägarna. Till ledamöter i valberedningen utsåg årsstämman Jan Barchan (Briban Invest AB), Martin Serse (representant för familjen
Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) samt Anders Ullberg (styrelseordförande). Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utses.

Information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen har publicerats på Studsviks hemsida. Valberedningens arbete fokuserar på att säkerställa att styrelsen utgörs av ledamöter
som tillsammans har kunskaper och erfarenheter som motsvarar de krav som ägarna ställer på Studsviks högsta styrande organ. I processen att ta fram förslag till styrelseledamöter presenterar
därför styrelsens ordförande för valberedningen den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete under det gångna året.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av sex bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter samt två ordinarie ledamöter med suppleanter utsedda av personalorganisationerna Unionen och Sveriges Ingenjörer. Av de ordinarie 8 ledamöterna är andelen kvinnor 38 procent. Styrelseledamöterna presenteras på sidorna 78-79 i årsredovisningen och under Styrelse och revisorer. De av stämman valda ledamöterna är alla att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Alla, förutom Jan Barchan och Anna Karinen, är oberoende av större aktieägare.

Ordförande

Anders Ullberg är styrelsens ordförande och leder styrelsens arbete. Han har särskilt ansvar för att följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena och säkerställa att ledamöterna fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordföranden håller löpande kontakt med VD i olika frågor alltefter behov.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som årligen antas vid styrelsens konstituerande möte. Arbetsordningen anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD, ordförandens respektive VDs ansvar samt formerna för den ekonomiska rapporteringen. VD deltar i styrelsens arbete och andra medarbetare deltar när så är påkallat. Koncernens ekonomidirektör är styrelsens sekreterare. Under 2022 hade styrelsen 7 sammanträden, inklusive konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman.
Ledamöternas närvaro framgår av tabellen nedan.

Styrelsen får genom månatliga rapporter och vid styrelsemöten information om bolagets ekonomiska och finansiella läge. Verksamheten i de olika affärsområdena följs upp och  diskuteras enligt en rullande plan, vilket innebär att styrelsen gör en detaljerad analys av respektive affärsområde minst en gång per år. Vidare enas styrelsen inför varje år om ett antal frågeställningar som ska belysas under något styrelsemöte under året. Under 2022 beslutade styrelsen om nya finansiella mål och koncernens strategi. Styrelsen har haft fördjupade genomgångar med samtliga affärsområden. Affärsmöjligheter baserade på samarbeten inom nya men närliggande områden har avhandlats. Styrelsen har även haft koncernens kassaflöde i fokus.

Inför varje styrelsemöte går ordföranden och VD igenom de frågor som ska tas upp på mötet och underlag för styrelsens behandling av ärenden skickas till ledamöterna cirka en vecka före varje styrelsemöte. Bolagets revisorer rapporterade vid två sammanträden under året sina iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och bolagets förvaltning. Styrelsen gavs då också möjlighetatt
diskutera med revisorerna utan företagsledningens närvaro.

Ordföranden säkerställer att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen får nödvändig information om resultatet av utvärderingen. Utvärderingen diskuteras i styrelsen som en bas för planeringen av kommande års styrelsearbete.

Policies, riktlinjer och instruktioner

Styrelsen reviderar och fastställer koncernens policies och riktlinjer och koncernens uppförandekod. Uppförandekoden syftar till att ge vägledning till anställda och affärspartners, minimera risker, stärka företagskulturen och förmedla Studsviks kärnvärden.
VD fastställer riktlinjer och operativa instruktioner baserade på av styrelsen fastställda policies och riktlinjer. Riktlinjer och operativa instruktioner utfärdade av VD omfattar primärt den finansiella rapporteringen, hantering av personuppgifter (GDPR) samt informations-teknik. Samtliga policies och riktlinjer finns tillgängliga för koncernens medarbetare på koncernens intranät.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Utskottet övervakar effektiviteten i bolagets interna kontroll, hanteringen av bolagets risker samt kvalitetssäkrar bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskottet utgörs av Agneta Nestenborg (ordförande), Jan Bardell, Erik Strömqvist och Anders Ullberg. Föredragande i utskottet är ekonomidirektören. Under året har revisionsutskottet, förutom koncernens kvartalsrapporter, tagit del av och behandlat rapporter från den genomförda uppföljningen av internkontrollen. Utskottet har därutöver uppdaterats på utvecklingen i större pågående uppdrag till fast pris, behandlat redovisningsfrågor, med särskilt fokus på nedskrivningsprövningar, samt löpande följt utvecklingen av koncernens legala tvister. Bolagets revisorer har rapporterat sina iakttagelser till utskottet från granskningen av bokslutet för tredje
kvartalet samt granskningen av årsbokslutet. Utskottet sammanträder inför varje rapporttillfälle samt därutöver vid behov. Under året hade utskottet fyra sammanträden. Revisionsutskottet arbetar enligt en av styrelsen årligen antagen instruktion och avrapporterar resultatet av sitt arbete till styrelsen.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet lämnar styrelsen förslag till VDs lön och övriga anställningsvillkor och godkänner, efter förslag från VD, löner och övriga
anställningsvillkor för koncernledningen. Utskottet förbereder ocksåu styrelsens förslag till stämman avseende principer för ersättning och övriga anställningsvillkor till koncernledningen.
Under året hade utskottet två möten. Ersättningsutskottet arbetar i enlighet med en av styrelsen årligen antagen instruktion och återrapporterar sitt arbete till styrelsen. Ersättningsutskottet består av Anders Ullberg (ordförande), Jan Barchan och Anna Karinen. En redogörelse för ersättningar till ledande befattningshavare finns i Not 9 på sid 54 i årsredovisningen.

Arvoden till styrelsen

Det totala styrelsearvodet i Studsvik AB för 2022 uppgick till 2 000 (1 850) Tkr. Enligt beslut av årsstämman erhåller styrelsens ordförande 650 tkr per år och ordinarie ledamot 225 Tkr per år. Till
ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna utgår inget arvode. Ordförande i revisionsutskottet erhåller ett arvode om 150 Tkr per år och ledamot 75 Tkr per år. Till ersättningsutskottet utgår ingen ersättning. Utbetalda arvoden till styrelsen redovisas i Not 9 på sid 54 i årsredovisningen.

Revisorer

På årsstämman 2022 utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för perioden till och med årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne. KPMG genomför revisionen i koncernens väsentliga bolag. Revisionen baseras på en revisionsplan och revisorn rapporterar sina iakttagelser till revisionsutskottet löpande under året samt vid minst ett tillfälle till styrelsen i sin helhet. Revisorn inhämtar synpunkter från revisionsutskottet avseende Studsviks risker som därefter beaktas särskilt i revisionsplanen. Revisorn deltar också vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen samt beskriva granskningsarbetet och gjorda iakttagelser.
Studsvik har utöver revisionsuppdraget anlitat PricewaterhouseCoopers inom skatteområdet och i olika redovisnings- och finansfrågor. KPMG AB är skyldiga att pröva sitt oberoende inför beslut att vid sidan om sitt revisionsuppdrag även genomföra fristående rådgivning åt Studsvik.
Rådgivningsuppdrag överstigande 50 Tkr ska i förväg godkännas av revisionsutskottets ordförande. Ersättning till bolagets revisorer utgår enligt godkänd räkning efter träffad överenskommelse. För information om ersättning under 2022 se Not 8 i årsredovisningen.

VD och koncernledning

Den operativa verksamheten och utarbetar informationen och beslutsunderlag till styrelsen samt är föredragande vid styrelsens möten. Under 2022 bestod koncernledningen av VD, ekonomidirektör,
samt cheferna för affärsområdena Avvecklings- och strålskyddstjänster, Bränsle- och materialteknik, Scandpower och Avfallsteknik. Koncernledningen presenteras på sid 80 i årsredovisningen samt under Koncernledning. Koncernledningen sammanträder månadsvis för uppföljning av utvecklingen i segmenten. Vid två till tre tillfällen under verksamhetsåret sammanträder koncernledningen för att mer ingående behandla frågor av operativ, strategisk eller långsiktig natur. VD och koncernfunktioner är placerade i Studsvik. I enlighet med de policies och riktlinjer som styrelsen fastställt svarar koncernfunktionerna för affärsutveckling, fördelning av finansiella resurser mellan koncernens verksamheter, kapitalstruktur och riskhantering. Till uppgifterna hör även frågor om koncernövergripande förvärv och avyttringar, vissa större projekt, koncernens finansiella rapportering, kommunikation med aktiemarknaden samt övrig intern och extern kommunikation

Operativ styrning

Koncernens operativa verksamhet utfördes i dotterbolag vilka ingår i de fyra affärsområdena. Verksamheten i affärsområdena följdes upp genom så kallade business area reviews. Vid kvartalsvisa business area reviews analyseras och diskuteras, förutom den finansiella utvecklingen, bland annat marknadsutveckling, risker samt hållberhetsfrågor. Ledningsgrupperna för respektive affärsområde följer månadsvis affärsområdets löpande verksamhet. Affärsplan och budget förbereds av varje affärsområde i samråd med koncernledningen. Verksamheterna bedrivs enligt de regler, riktlinjer och policies som fastställts samt av lokala regler fastställda av respektive lokal styrelse. Affärsområdescheferna har resultatansvar och ska säkerställa tillväxt för sina verksamheter samt ansvarar även för att synergier mellan affärsområden tas tillvara.

Intern kontroll

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att:

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att koncernen har en effektiv intern kontroll. VD ansvarar för att det finns processer och organisation som säkerställer den interna kontrollen
och kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Studsvik har ingen särskild granskningsfunktion
(internrevision). Granskningen och den interna kontrollen görs av en extern konsult på uppdrag av revisionsutskottet, vilket styrelsen funnit vara ändamålsenligt.Granskningen utgår från en övergripande riskanalys, som görs på koncernnivå, samt från check- och frågelistor i ett självutvärderingsmaterial, som sedan utifrån materialitetsaspekter verifieras genom direkt granskning. Granskningen görs via intervjuer och stickprov och sammanfattas i en rapport till revisionsutskottet där den behandlas. En utförlig beskrivning av koncernens risker och
hur dessa hanteras presenteras i förvaltningsberättelsen på sidorna 24-35 i årsredovisningen. En redogörelse för koncernens finansiella risker återfinns i Not 2 på sidorna 47-49 i årsredovisningen. Utfallet av granskningen rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen. Vid varje styrelsemöte behandlas bolagets ekonomiska situation och ledningen analyserar månatligen den ekonomiska rapporteringen på detaljnivå. Revisionsutskottet följer vid sina sammanträden upp den ekonomiska redovisningen och får rapport från revisorerna. 

—————————————————————————————-

Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 74-77 i årsredovisningen och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.


En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.


Stockholm den 28 februari 2023
KPMG AB
Helena Arvidsson Älgne
Auktoriserad revisor