Valberedning

Valberedningen skall bestå av minst fyra och högst fem ledamöter varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande. Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa skall representera de största ägarna och en vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

Representanter i valberedningen är:
Jan Barchan, Briban Invest AB
Martin Sersé, representant för familjen Karinen 
Peter Gyllenhammar, Bronsstädet AB
Jan Bardell, styrelseordförande