Årsstämma

Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ. Vid den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) väljs styrelse, fastställs resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning och väljs i förekommande fall revisorer, fastställs arvoden och behandlas andra lagstadgade ärenden.