Visselblåsning

Studsvik, dess dotterbolag och joint ventures eftersträvar högsta möjliga ambitionsnivå avseende öppenhet, ärlighet och ansvarstagande. I linje med detta ställningstagande förväntar vi oss att alla anställda och andra vi arbetar med som hyser allvarliga farhågor om, eller upplever felaktigt agerande eller andra missförhållanden rörande någon del av Studsviks verksamhet gör sin röst hörd och låter ledningen veta detta.

Vänligen se nedan om hur man går tillväga för att anmäla misstankar om brott mot Studsviks kärnvärden, uppförandekod eller andra missförhållanden rörande Studsviks verksamhet. Genom detta vill Studsvik säkerställa att misstankar om oegentligheter och felaktigt agerande behandlas och adresseras på ett korrekt sätt.

För att trygga din anonymitet tillhandahålls rapporteringsverktyget IntegrityLog av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

För att göra din anmälan kopierar du denna adress: https://studsvik.integrity.complylog.com eller klicka på länken till höger under Related documents. När du genomfört din anmälan kommer du att erhålla en kod som du bör spara för att kunna följa upp ditt ärende.

Anmälningar som inkommer genom det externa rapporteringsverktyget tas emot och hanteras endast av behörig personal på Studsvik. Den behöriga personalen kommer efter mottagandet att avgöra om den inkomna informationen är av sådan karaktär att den bör hanteras inom ramen för visselblåsarsystemet och föras vidare för handläggning.

Om du gjort en anmälan genom rapporteringsverktyget för visselblåsning samt nedtecknat koden som du får när du genomför din anmälan kan du följa upp ditt ärende via Studsvik.integrity.complylog.com. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera så snabbt som möjligt.

Som anmälare via systemet kan du välja om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. Oavsett tas alla anmälningar på allvar och utreds. För externa utredare kan det underlätta det fortsatta arbetet om du kan kontaktas för att få kompletterande uppgifter. Därför kommer kontaktuppgifter efterfrågas. Det är emellertid alltid helt frivilligt att lämna dessa uppgifter. 

Inga IP-adresser registreras och systemet använder inte cookies. Använder du en dator som är uppkopplad mot Studsvik kan det emellertid framgå av Internetloggen att du har besökt den sida där anmälan görs. Vill du inte att detta ska synas, använd en dator som inte är uppkopplad mot Studsviks nätverk.

All datakommunikation och lagring av personuppgifter är krypterad för att undvika att de förvanskas eller kommer till obehörigas kännedom.

När Studsvik mottagit och verifierat ett ärende genom rapporteringsverktyget för visselblåsning tas ärendet om hand av den externa utredaren och lämnar därefter sin rekommendation till antingen att utreda eller lägga ner ärendet.

Som anmälare har du rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i rapporteringsverktyget för visselblåsning. En sådan begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad. Skicka den till: Studsvik AB, 611 82 Nyköping och märk kuvertet med ”visselblåsning”.