Studsviks syn på ny kärnkraft

Studsviks syn på ny kärnkraft

Kort sikt 1-5 år

Klimatkrisen och det ökade elbehovet i världen har under de senaste åren kommit att prägla debatten kring kärnkraftens vara eller icke-vara, då den erbjuder en fossilfri, effektiv och planerbar energiproduktion. Med Studsviks högteknologiska serviceutbud inom kärnteknik är vi väl rustade för att möta de möjligheter som uppstår som en följd av detta ökade intresse. 

Studsvik ser givetvis positivt på kärnkraftens växande roll i den gröna omställningen. Vi är också måna om att kontinuerligt utveckla Studsviksområdet samt att anpassa våra befintliga tjänster så att de även omfattar Små Modulära Reaktorer (SMR:er) och andra nya reaktortyper. Studsvik medverkar därför till att undersöka om det vore fördelaktigt att etablera SMR:er på Studsviksområdet. Vi konstaterar att det finns mycket som tyder på goda förutsättningar för det och vi för dialog med flera intressenter.  

Studsviksområdet är klassisk svensk kärnteknisk mark, och det finns på området en infrastruktur anpassad för kärnteknisk verksamhet. Fram till 2005 fanns här en forskningsreaktor i drift, och Nyköping är en kommun med erfarenhet inom kärnkraft. Studsviksområdet ligger därtill strategiskt väl till, i elområde 3, med närhet till kommuner och industrier med ett växande elbehov. Studsviksområdet har, genom detta, potential att bidra till en fossilfri verksamhet i Nyköping och angränsande kommuner.

Studsviks roll, i det fall SMR:er etableras på Studsviksområdet, är att upplåta mark och bidra med sin expertis inom olika områden – inte att bygga eller driva kärnkraftverk i egen regi. 

Generellt sett har kärnkraftverk mycket liten negativ påverkan på närområde och miljö. De luktar inte, de har liten vattenpåverkan, de syns och hörs knappt och de tar – inte minst viktat mot mängden energi som produceras – mycket liten markyta i anspråk. Det radioaktiva avfall som produceras hanteras enligt strikta regelverk och Studsvik bidrar med metoder och kunskap kring att volymreducera och konditionera avfallet inför mellan- och slutförvaring.

Studsvik vill stödja klimatomställningen, där mer kärnkraft behövs för att möta klimatmålen samtidigt som det ökande elbehovet i alla delar av världen kan tillgodoses. Studsvik kan bidra genom att ytterligare förstärka sin roll som kompetens- och forskningsnav i den svenska kärnkraftssatsningen samtidigt som vi fortsätter utveckla vårt tjänsteutbud för den internationella kärnkraftsindustrin.  

Mellan och lång sikt – mer än 5 år

Studsvik är självklart positiv till att kärnkraft på lång sikt får en allt större del av energimixen i världen. Med det kraftigt ökande behov av energi man förutser globalt, är det nödvändigt att planera för hur det behovet ska tillgodoses. Kärnkraftsproduktion är kostnadseffektiv, fossilfri och planerbar, och lämpar sig därför väl i det läge världen befinner sig i just nu, med klimatförändringar som kräver åtgärder.

Studsvik vill stödja denna klimatomställning och vi ser att det på lång sikt finns möjlighet för placering av ny kärnkraft på Studsviksområdet, antingen i form av kommersiella reaktorer, forskningsreaktorer eller som en kombination av båda delarna.

Studsvik erbjuder idag en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. På lång sikt ser vi att Studsvik fortsätter vara en innovativ partner inom branschen med ett breddat och anpassat utbud som även omfattar SMR:er och andra nya reaktortyper. 

Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, avveckling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Samtliga dessa tjänster är viktiga även för nya reaktortyper, för att bidra till en säker och effektiv drift samt för att hantera avveckling och avfall.