Vår historia

AB Atomenergi bildades 1947 för att utveckla, konstruera, bygga och driva kärnenergianläggningar i Sverige. Bolaget sorterar under handelsdepartementet och ägs av stat, kommunala och privata kraftföretag samt industriföretag.

Under de 75 år som gått sedan AB Atomenergi bildades har mycket hänt. Då, 1947, var uppgiften att utveckla, bygga och driva kärnkraftsanläggningar i Sverige. Idag är forskningsreaktorerna avvecklade och Studsvik satsar på att behålla positionen som ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin.

Välkommen att läsa om vår historia. Vi har sammanfattat varje dekad men också lagt till några speciella händelser under vår historia. Mycket nöje önskar vi våra läsare!

1950

Grundläggande FoU rörande uranframställning, reaktorfysik, bränsle- och materialteknik.

Konstruktion, byggnad och drifttagning av forskningsreaktorn R1 i Stockholm. Snabb expansion i Stockholm, grunden läggs till en spjutspetsställning inom kärnbränsletekniken. Forskningsstationen i Studsvik etableras med reaktorer och speciallaboratorier för kemi, fysik, värme, material- och bränsleteknik.

1960

Verksamhetens tyngdpunkt förskjuts allt mer till Studsvik.

Ågesta-reaktorn byggs och tas i drift tillsammans med Vattenfall och Stockholm Energi, urananläggningen i Ranstad uppförs och drivs i bolagets regi. I slutet av perioden överges tungvattenlinjen för den internationellt dominerande lättvattenreaktortekniken. Huvuddelen av kompetensen är direkt användbar även här.

ASEA-ATOM bildas – 50/50-ägt av ASEA och staten – och övertar bolagets resurser för bränsletillverkning och kraftreaktorkonstruktion. Staten övertar samtliga aktier i bolaget, vars framtida uppgift ska vara FoU- och konsultstöd åt den svenska kärnkraftssektorn.

1970

Minskande direktanslag från staten leder till trend mot ökad kommersialisering och försök till diversifiering.

Statsanslagen minskar och riktas i huvudsak mot fastbränsleteknik. Samtidigt expanderar nu den nukleära verksamheten internationellt, främst inom områdena reaktorsäkerhet och kärnbränsleutveckling. Alnorgruppen etableras efter företagsförvärv i USA och Finland för att tillsammans med bolagets egna resurser marknadsföra nukleära och andra instrument över hela världen.

Bolaget byter namn till Studsvik Energiteknik AB

1980

En aktiv period med syfte att ytterligare affärsorientera verksamheten.

Försäljningsbolag etableras i USA, Japan och Frankrike. Miljökonsulterna, Metal Process Control och Studsvik Fireseal bildas. Studsvik går in som delägare i Fjärrvärmebyrån och Stensand.

Koncernen divisionaliseras. Lönsamheten svag utanför basverksamheten, kärnteknik. Härdberäkningsprogram, baserade på 60- och 70-talens teoretiska och experimentella arbeten i Studsvik inom fysik och termodynamik, utvecklas och når i slutet av 80-talet en världsledande ställning.

1987 namnändrades företaget till Studsvik AB.

1990

Svenska staten överlät sina aktier i Studsvik AB till Vattenfall.

En omfattande omstrukturering av koncernen genomförs. Verksamheterna inom energiteknik utanför kärnkraftsområdet avvecklas. Koncernen bolagiseras fullt ut i syfte att åstadkomma en kundnära organisation. Vattenfall avyttrar successivt sitt innehav av aktier i Studsvik till privata investeringsbolag. 1998 förvärvades det tyska bolaget SINA Industrieservice GmbH, med verksamhet inom strålskydds- och saneringstjänster.

Kärnkraftsdivisionen inom Scandpower AS i Norge som utvecklar programvara för optimering av reaktordrift förvärvades samma år. Det året påbörjades även byggnationen av anläggningen i Erwin, Tennessee. Anläggningen behandlar låg- och medelaktivt avfall från amerikansk kärnkraftsindustri. Under 1998 påbörjades även byggandet av en anläggning för behandling av hjärntumörer, enligt sen s.k. BNCT-metoden

2000

Studsvik AB noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 4 maj 2001.

Erwin-anläggningen i USA togs i kommersiell drift liksom BNCT-anläggningen för behandling av hjärntumörer. För att stärka vår position i USA bildades bolaget THOR Treatment Technlogies (TTT) tillsammans med Washington Group. För att stärka positionen i Storbritannien förvärvades bolaget Environmental Remediation Services Ltd.

I december 2004 tar Studsvik beslut att upphöra med den egna reaktordriften och sluter ett strategiskt samarbetsavtal med Institutt for energiteknikk (IFE) i Norge.

I juni 2005 stängs R2- och R2-0-reaktorerna och Studsvik Medical AB, där BNCT-verksamheten bedrivits, säljs till Hammercap AB.

Under 2006 förvärvar Studsvik det amerikanska bolaget RACE LLC med anläggning i Memphis för behandling av lågaktivt avfall.

2010

Den operativa verksamheten med låg- och medelaktivt avfall avyttras

2014 såldes avfallsanläggningarna i USA till EnergySolutions och 2016 såldes den återstående delen av affärsområdet Avfallshantering. Sommaren 2016 såldes avfallsläggningarna i Sverige och i Storbritannien till franska EDF. Dessa anläggningar är nu varumärkta som Cyclife Sverige respektive Cyclife UK.

Studsvik kommer från nu och i framtiden att utveckla och leverera tekniska, innovativa lösningar, baserade på vår unika hot-cell laboratorier och kapacitet, toppmodern analysprogramvara, och avancerade tekniska konsulttjänster inom avfallsteknik, rivning och strålskydd.