Ersättningar

Rörliga ersättningar till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare har en rörlig lönedel som maximalt kan uppgå till 20 – 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga lönedelen är relaterad till koncernens finansiella mål. Utformningen av den rörliga lönemodellen fastställs årsvis.

Inga aktierelaterade ersättningar finns i koncernen.