Bolagsstyrning

Studsvik vinnlägger sig om att kontinuerligt utveckla regelsystem och rutiner ägnade att säkerställa transparens, ett reellt ägarinflytande samt ett väl fungerande styrelsearbete.

Koncernens styrning och utveckling påverkas av beslut i en rad bolagsorgan.

Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Studsviks bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och i andra centrala frågor.

I moderbolagets styrelse, som samtidigt utgör koncernstyrelsen, fattas beslut om koncernens organisation, satsningar och investeringar, strategiska planer, budget samt regler, riktlinjer och policies för den operativa ledningen av koncernen.

Styrelsen utser verkställande direktör och koncernchef, som ansvarar för den löpande styrningen och kontrollen av koncernen. Till honom rapporterar stabscheferna samt koncernbolagens chefer. Koncernchefen har utsett en ledningsgrupp för behandling av koncerngemensamma frågor bestående av vice verkställande direktören, dotterbolagscheferna samt chefen för koncerngemensam utveckling.

Årsstämman utser en valberedning. Valberedningens uppgifter är i första hand att leda styrelsenomineringsprocessen, nominera styrelseledamöter samt att presentera förslag beträffande styrelsearvoden. Valberedningens förslag offentliggörs före bolagsstämman och presenteras vid bolagsstämman.

Valberedningen skall bestå av minst fyra och högst fem ledamöter varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande. Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa skall representera de största ägarna och en vara styrelsens ordförande.

Styrelsen har inom sig utsett en ersättningskommitté. Kommittén behandlar ersättningsfrågor avseende verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.