Policies

Styrelsen reviderar och fastställer koncernens policies och riktlinjer. Dessa behandlas, enligt arbetsordningen, vid styrelsens sammanträde under oktober eller, i enskilda fall och om så är påkallat av omständigheterna, vid annat sammanträde. Verkställande direktören fastställer riktlinjer och operativa instruktioner baserade på av styrelsen fastställda policies och riktlinjer. Riktlinjer och operativa instruktioner utfärdade av verkställande direktören omfattar primärt den finansiella rapporteringen samt informationsteknik (IT).

Anti-korruption

Alla medarbetare inom Studsvik ska bedriva affärsverksamhet på ett lagligt och etiskt sätt. Studsvik får inte använda sig av olagliga betalningar, mutor, bestickningar eller andra tveksamma incitament för att påverka en affärstransaktion. Studsviks medarbetare ska, varken direkt eller indirekt, begära, ta emot eller acceptera kontanter eller andra saker av värde från en person eller ett företag om avsikten är att påverka ett beslut eller att erhålla en otillåten fördel.

Studsvik har nolltolerans mot korruption.
Studsvik måste alltid följa såväl svenska som lokala lagar. Om dessa skiljer sig åt är det den strängaste lagstiftningen som ska tillämpas.
Denna policy gäller alla verksamheter i företaget inklusive de som bedrivs av Studsviks dotterbolag, representanter, ombud och joint-ventures där Studsvik är en av parterna.

Uppförandekod

Studsvik är ett kunskapsintensivt serviceföretag på den internationella kärnteknikmarknaden. Med över 70 års erfarenhet åtnjuter Studsvik ett högt anseende och uppfattas som ledande inom flera områden på kärnteknikmarknaden.

Vi strävar efter att tillgodose våra kunders behov och leverera tjänster och lösningar med högt förädlingsvärde.

Våra tjänster är utformade för att minimera riskerna för våra kunder och miljön. Vi har ett nära samarbete med våra kunder hela vägen från utvecklingsstadiet till drift.

Vår ambition är att bedriva verksamheten på ett ansvarstagande sätt, i våra kunders, investerares, anställdas och andra intressenters bästa intresse.

Syftet med koden är att

Sustainability Policy (endast på engelska)

Studsvik shall develop sustainable solutions for the nuclear industry, be an attractive employer for potential and existing employees and take responsible economic decisions that benefit our owners and, in that way, contribute to UN’s global goals for sustainable development. Sustainable development for Studsvik is the simultaneous focus on financial, environmental and social aspects.

Policydokumenten kan i sin helhet kan laddas hem under Related information till höger