Bolagsordning för Studsvik AB (publ)

§ 1              Firma

Bolagets firma är Studsvik Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2              Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Nyköping.

§ 3              Verksamhet

Bolaget skall direkt och genom hel- och delägda bolag driva utveck­ling, handel, tillverkning och service med produkter och tjänster inom bl a områdena produktionsanalys och optimering, materialtestning och materialval, miljö och säkerhet, industriservice, dekontaminering och industriell rengöring samt hantering, behandling och återvinning av restprodukter. Verksamheten skall därutöver kunna omfatta även andra områden såsom ägande och förvaltning av fast och lös egendom och administrativ service åt dotterbolag samt därmed förenlig verk­samhet.

§ 4              Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 5 800 000 kronor och högst 23 200 000 kronor.

§ 5              Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 800 000 st och högst 23 200 000 st.

Aktierna skall vara stamaktier och varje aktie i bolaget skall ha en (1) röst.

§ 6              Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7              Revisorer

Två auktoriserade revisorer jämte högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag skall väljas på årsstämma.

§ 8              Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 9              Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte skall behandla fråga om ändring av bolagsordning, skall ske senast tre veckor före bolagsstämman.

§ 10            Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Nyköping eller i Stockholm. Ordinarie bolagsstämma, årsstämma, skall hållas en gång om året före juni månads utgång.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 12:00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid­sommar­afton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktie­ägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

§ 11            Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättel­sen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balans­­­räkningen samt i förekommande fall koncern­resultaträkningen och koncernbalans­räkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk­ställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekom­m­ande fall, revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter.

11. Val av revisorer.

12.. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktie­bolags­lagen eller bolagsordningen.

§ 12            Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen

om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen.