Revisionutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Utskottet övervakar effektiviteten i bolagets interna kontroll, hanteringen av bolagets risker samt kvalitetssäkrar bolagets finansiella rapportering.

På årsstämman i april 2023 valdes följande till ledamöter av Revisionsutskottet:i
Agneta Nestenborg (ordförande), Erik Strömqvist och Jan Bardell.

Från november 2023 har Agneta Nestenborg tillfälligt lämnat sitt uppdrag i Revisionsutskottet och Jan Bardell är ordförande i utskottet fram till 30 april 2024.