Belgonucléaire-anläggningen i Dessel (Belgien) framställde MOX-bränsle i handskboxar under åren 1985–2005. Samtliga 44 handskboxar var kraftigt plutoniumförorenade. De var anslutna till varandra under driften och har anslutits till ett centralt undertryckssystem.

Tack vare Studsvik Tysklands erfarenhet av ett liknande projekt hos Siemens i Hanau kunde vi effektivt hjälpa kunden med bästa tillgängliga tekniklösningar.

Mellan mars 2009 och december 2014 arbetade 19 anställda med att planera och genomföra projektet. Totalt revs 60 ton förorenat material. Efter inledande segmentering sorterades avfallet i primära (handskboxdelar) och sekundära komponenter (tillbehör och enheter).

Projektet omfattade följande åtgärder:

  • Fullständig tömning av samtliga handskboxar och frånkoppling av förbindelserna mellan dem, liksom montering av höljen för att undvika ytterligare förorening
  • 29 tekniskt avancerade tälthöljen fick konstrueras, resas och rivas
  • Samtliga handskboxar flyttades in i tälten, varvid personalen säkerställde att tryckskillnaderna upprätthölls
  • Strålskyddsglasen demonterades och rengjordes
  • Tältens skarvar fick förseglas genom svetsning och läckagekontrollerades sedan
  • Segmenteringen utfördes med mekaniska kalla metoder
  • Det segmenterade materialet sorterades och packades sedan i trummor om 200 liter, så att varje trumma endast innehöll små plutoniummängder
  • Det var ett krav att anläggningen skulle kunna friklassas i alla avseenden

Related information