Ranstadsverket var en urangruva mellan Falköping och Skövde. Från 1965 till 1969 utvanns ur alunskiffer uran avsett för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att Sverige skulle bli självförsörjande på uran, men då priset på uran var för lågt blev verksamheten aldrig lönsam och gruvan lades ned. Sedan början av 2010 pågår en avveckling av den kärntekniska anläggningen i Ranstad. Studsvik har varit avvecklingsprojektets huvudentreprenör och även utfört större delen av arbetet.

Studsvik har varit huvudentreprenör för avvecklingsprojektet och bidragit med övergripande projektledning och administration samt med flertalet av de tekniska lösningar som erfordrats. Vårt projektledningsarbete har bland annat omfattat:

 • Planering, samordning, administration och säkerhetsplanering
 • Utveckling av projektledningssystem
 • Samordnings- och inköpsscheman
 • Systemsäkerhetskontroll
 • Avfallshantering
 • Projektadministrativ assistans
 • Hantering av säkerhetsanalysrapporter
 • Kontakter med myndigheter
 • Utbildning

Från radiologisk kontroll till friklassning – en översikt

Studsviks överinseende och tekniska expertis har säkerställt att anläggningen har avvecklats säkert och att avfallet förvaras på lämpligt sätt, varvid det volymreducerats där så varit möjligt genom karaktärisering och olika behandlingstekniker. Sammanfattningsvis utgörs arbetsprogrammet av nedanstående tiostegsprocess där Studsviks bidrag anges i korthet.

 • Hantering av radioaktivt och potentiellt radioaktivt material

Studsvik ansvarade för den inledande riskbedömningen och kategoriseringen och senare för omkategorisering, radiologisk kontroll av anläggningen samt bestämning av nuklidvektorer. Vi skapade även projektstyrningar som bland annat omfattade logistikplanering, materialflöde under avvecklingen och dokumenthantering.

 • Radiologisk bedömning under avvecklingen

Studsvik tillhandahöll radiologiska bedömningar under avvecklingen för att säkerställa att arbetet utfördes säkert med hjälp av skriftliga anvisningar för säkra arbetsmetoder och riskbedömningar.

 • Rivning, packning och transport av material och avfall för extern avfallshantering

Studsvik fick det övergripande hanteringsansvaret för det material och avfall som kontinuerligt genererades, så att projektet inte försenades genom eftersläpningar och avfallet kunde forslas bort från anläggningen på ett säkert sätt.

 • Rivning/mätning/friklassning av material i Ranstadsverket

Studsvik genomförde övervakning och kontrollmätning av diverse utrustning för att kunna friklassa den för återanvändning.

 • Rivning/mätning/friklassning av material av extern avfallshanterare

Studsvik ansvarade för att säkerställa att det avfall som skickades för avfallsbehandling lämpade sig för påföljande lagring och att avfallet hanterades säkert och effektivt för att minimera riskerna för allmänhet och anställda. Detta omfattade bland annat:

 • Processutrustning, kemikalier, syra, uranförorenat vatten osv.
 • Allt material som skickades till extern avfallshantering friklassades för lagring före transporten.
 • Förorenat vatten förbrändes tillsammans med annat material för att minska avfallsmängden och kontrollera ej brännbara föroreningar
 • Avfallsbehandling på Ranstadsverket och av extern avfallshanterare
 • Optimeringsplan för friklassning

Studsvik utvärderade olika alternativ för att hitta det bästa sättet att få anläggningen friklassad. Utvärderingen omfattade en mängd olika alternativ och krav för att säkerställa att anläggningen skulle kunna friklassas såsom föroreningsfri, och att denna slutsats hade stöd av ett robust dataunderlag.

 • Mätningar inför sanering av anläggningen

Grundmätningar genomfördes i anläggningen för att identifiera särskilt belastade platser och säkerställa att samtliga risker var kända.

 • Dokumentation för radiologisk kontroll, rivning och friklassning av material och anläggning

All karaktärisering dokumenterades i detalj för att säkerställa att kunden erhöll ett gediget dataunderlag som inför myndigheterna styrkte att saneringen av anläggningen varit framgångsrik. Detta omfattade:

 • Statistisk mätningsplanering
 • Mätningar inför sanering av anläggningen
 • Statistisk utvärdering av resultaten som minimerade antalet mätningar
 • Rapportering
 • Ansökan till SSM
 • Hjälp med friklassningsansökan avseende anläggningen

Studsviks tekniska expertis och fullständiga insyn i projektet har underlättat då kunden ansökt om friklassning av anläggningen hos myndigheterna. Studsvik har för sina kunders räkning regelbundet kontakt med myndigheter, och kan se till att dessa tolkar dataunderlaget korrekt och att tillståndsärenden går smidigt.

Related information