Svenska staten överlät sina aktier i Studsvik AB till Vattenfall.

En omfattande omstrukturering av koncernen genomförs. Verksamheterna inom energiteknik utanför kärnkraftsområdet avvecklas. Koncernen bolagiseras fullt ut i syfte att åstadkomma en kundnära organisation. Vattenfall avyttrar successivt sitt innehav av aktier i Studsvik till privata investeringsbolag. 1998 förvärvades det tyska bolaget SINA Industrieservice GmbH, med verksamhet inom strålskydds- och saneringstjänster.

Kärnkraftsdivisionen inom Scandpower AS i Norge som utvecklar programvara för optimering av reaktordrift förvärvades samma år. Det året påbörjades även byggnationen av anläggningen i Erwin, Tennessee. Anläggningen behandlar låg- och medelaktivt avfall från amerikansk kärnkraftsindustri. Under 1998 påbörjades även byggandet av en anläggning för behandling av hjärntumörer, enligt sen s.k. BNCT-metoden