Valberedningen skall bestå av minst fyra och högst fem ledamöter varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande. Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa skall representera de största ägarna och en vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

  • ordförande vid årsstämma
  • antal styrelseledamöter
  • styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
  • eventuellt arvode för utskottsarbete
  • arvode till bolagets revisorer
  • principer för utseende av valberedning

Representanter i valberedningen är:
Jan Barchan, Briban Invest AB
Sven Ericsson, representant för familjen Karinen (ordförande)
Peter Gyllenhammar, Peter Gyllenhammar AB
Anders Ullberg, styrelseordförande