Styrelsen reviderar och fastställer koncernens policies och riktlinjer. Dessa behandlas, enligt arbetsordningen, vid styrelsens sammanträde under oktober eller, i enskilda fall och om så är påkallat av omständigheterna, vid annat sammanträde. Verkställande direktören fastställer riktlinjer och operativa instruktioner baserade på av styrelsen fastställda policies och riktlinjer. Riktlinjer och operativa instruktioner utfärdade av verkställande direktören omfattar primärt den finansiella rapporteringen samt informationsteknik (IT).