Brandlarmet i ett av våra laboratorier har utlöst felaktigt helt utan brandförlopp. Händelsen har inte inneburit skada på person eller gett intag av radioaktivitet. Mätningar visar att det inte finns radioaktivitet utanför anläggningen. Ytterligare utredningar har inletts och Studsvik har anmält händelsen till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt gällande regler och rutiner.

Brandsläckningssystemet i anläggningen är helt automatiskt och använder gas för att snabbt släcka en brand utan risk för skada på anläggningen och dess barriärer. När brandlarmet utlöstes fungerade systemet som avsett och stängde ventilationen samtidigt som gas (inergen) tillfördes för att syrenivån skulle bli långt under vad som krävs för en brand. En bieffekt är att övertryck uppstår i utrymmet. Detta har lett till att radioaktivt damm tryckts ut i angränsande lokaler där vi fått förhöjda värden av radioaktivitet. Dessa lokaler är byggda för att kunna omhänderta radioaktivt material i denna omfattning utan vidare spridning. Vi har omedelbart påbörjat ett saneringsarbete vilket beräknas ta ca två veckor innan laboratoriet kan tas i normal drift igen.