Kallelse till extra bolagsstämma i Studsvik AB (publ)

Published: 18 January 2013
Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 11 februari 2013 kl 15:30 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl 14:30.

Related Content

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euro­clear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 februari 2013 samt anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 5 februari kl 12:00, antingen per brev till Studsvik­ AB, Box 556, 611 10 Nyköping, per telefon 0155-22 10 33, via fax 0155-26 30 00 eller via e-post studsvik@studsvik.se­. Anmälan­ kan också göras på Studsviks hemsida www.studsvik.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisa­tions­nummer, adress, telefon­nummer och antal aktier.

Studsvik in the World